DIENSTEN |  CONTACT |  PRIJZEN |  GLOSSARIUM |  LINKS

Energie Prestatie Certificaat (EPC) publieke gebouwen

Een energieprestatiecertificaat (EPC) voor publieke gebouwen is verplicht voor gebouwen waarin publieke organisaties gevestigd zijn die aan een groot aantal personen overheidsdiensten verstrekken.

De invoering van het EPC in het Vlaamse Gewest verloopt gefaseerd afhankelijk van de bruikbare vloeroppervlakte van het publieke gebouw :

• gebouwen groter dan 1.000 m² : EPC verplicht sinds 1 januari 2009 ;
• gebouwen groter dan 500 m² : EPC verplicht vanaf 1 januari 2013 ;
• gebouwen groter dan 250 m² : EPC verplicht vanaf 1 januari 2015.

Het EPC is het gevolg van de Europese richtlijn (2002/91/EG) betreffende de energieprestatie van gebouwen (herschikking 2010/31/EU).
Met het Energiedecreet van 8 mei 2009, zoals gewijzigd met het decreet van 18 november 2011, werd in Vlaanderen uitvoering gegeven aan deze richtlijn.

Het EPC voor publieke gebouwen wordt opgemaakt door een energiedeskundige type C dit kan een erkende externe energiedeskundige voor publieke gebouwen zijn of een interne energiedeskundige met behulp van een webapplicatie.

Meer info vindt u op : www.energiesparen.be/epcpubliek

Voor welke gebouwen geldt deze verplichting?
Het gaat over gebouwen van :
• de federale overheid, incl. de parastatalen;
• de Vlaamse overheid, incl. de interne en externe verzelfstandigde agentschappen;
• de provinciale overheden;
• de gemeentelijke overheden, incl. OCMW’s;
• overheidsbedrijven;
• onderwijsinstellingen;
• welzijnsvoorzieningen;
• gezondheidsvoorzieningen.

Hoe ziet een EPC voor publieke gebouwen er uit?
Het EPC voor publieke gebouwen drukt de energetische kwaliteit van het gebouw uit aan de hand van een kengetal. Dit kengetal wordt via de webapplicatie berekend o.a. op basis van de werkelijk gemeten jaarverbruiken en de bruikbare vloeroppervlakte.
Het kengetal staat gepositioneerd op een kleurenbalk. Als het kengetal in de rode zone staat, betekent dit dat het gebouw op vlak van energieverbruik minder goed scoort in verhouding tot gelijkaardige gebouwen. Staat het gebouw in de groene zone, dan scoort het energieverbruik van het gebouw gemiddeld beter ten opzichte van gelijkaardige gebouwen.
Naast het kengetal staan nog een aantal adviezen vermeld op het EPC. Verder staan nog een aantal administratieve gegevens van het gebouw zelf en van de energiedeskundige die het EPC heeft opgemaakt op het EPC. Een EPC is enkel rechtsgeldig als het gehandtekend is door de energiedeskundige die het heeft opgemaakt.

voorbeeld van een EPC voor publieke gebouwen

Wat betekent dit praktisch?
De publieke organisatie stelt een interne of een erkende externe energiedeskundige voor publieke gebouwen aan.
Vervolgens noteert de energiedeskundige de startwaarden van de meterstanden van elektriciteit, aardgas en stookolie. Opgelet: stookolie moet gemeten worden met een stookoliedebietmeter.
Dan bepaalt de energiedeskundige de totale bruikbare vloeroppervlakte en voert een doorlichting van de gebouwen aan de hand van auditlijsten.
Exact één jaar later, na het noteren van de startwaarden, noteert de energiedeskundige de eindwaarden van de meterstanden van elektriciteit, aardgas en stookolie.
De energiedeskundige geeft de gegevens van de gebouwen in, maakt het EPC op en overhandigt het gehandtekende EPC aan de publieke organisatie.
Tenslotte hangt de publieke organisatie het energieprestatiecertificaat uit op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats.

Het EPC voor publieke gebouwen blijft 10 jaar geldig.